Tietosuojaseloste

Laukaan HyPen asiakasrekisteri


1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Laukaan kunta, Sivistyslautakunta
PL 6 / Laukaantie 14
41341 Laukaa
www.hype.laukaa.fi

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot

Laukaan kunta
PL 6 / Laukaantie 14
41341 Laukaa
kirjaus@laukaa.fi
palvelupäällikkö puh. 040 662 3622

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava toimii rekisteripitäjän yhteyspisteenä rekisteröidyille ja viranomaisille

Jarmo Pasanen
PL 6
41341 Laukaa
jarmo.pasanen@laukaa.fi
puh. 0400 806 014
fax. 014 831 525

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottopyyntöihin vastaamista ja palveluohjauksen toteuttamista varten.
Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksella.

5. Rekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan henkilöltä itseltään joko sähköisellä yhteydenottolomakkeella/sähköpostitse tai puhelimitse.

6. Rekisteröityjen henkilötietoryhmät (erityisesti erityiset henkilötietoryhmät)

Laukaan HyPen asiakkaat.

Nettisivustolla https://hype.laukaa.fi on asiakasyhteydenottoa varten sähköinen yhteydenottolomake, jossa pakollisina henkilötietoina pyydetään henkilön nimi ja sähköpostiosoite.
Puhelimitse tapahtuvassa yhteydenotossa asiakkaan suostumuksella kerätään paperiselle esitietolomakkeelle henkilön nimi ja puhelinnumero. Asiakas voi kertoa asiastaan sen verran, että HyPen tiimissä pystytään arvioimaan palveluohjauksen toteutus.

7. Henkilötietojen luovutus

Laukaan HyPeen saapuneita yhteydenottoja käsitellään HyPen tiimissä ja tiimi tarjoaa asiakkaan palveluntarpeen mukaan erilaisia palveluvaihtoehtoja asiakkaan päätettäväksi. HyPen tiimi koostuu Laukaan kunnan ja Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimijoista. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asiakkaan suostumusta.

8. Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.

9. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määräytymisperusteet

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain sen aikaa, kuin se on asiakaspalvelun toteuttamiseksi tarpeen.

10. Omien tietojen tarkastusoikeuden, poisto- tai korjauspyynnön, vastustamisvaatimuksen ja siirtopyynnön esittäminen

Rekisteröity voi esittää pyynnöt edellä mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle.
Rekisteröidyn on saatava tieto asiansa etenemisestä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Tietyin edellytyksin määräaikaa voidaan pidentää, kunhan siitä ilmoitetaan rekisteröidylle.

11. Oikeus vaatia  suostumukseen perustuvan käsittelyn perumista

Koska henkilötietojen käsittely tapahtuu suostumuksen perusteella, rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä Laukaan HyPen rekisterinpitäjän edustajaan sähköpostitse, sähköisellä yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse.

12. Valitusoikeus valvontaviranomaiselle ja valvontaviranomaisen yhteystiedot

Mikäli rekisterinpitäjä ei aio toteuttaa rekisteröidyn pyytämiä toimenpiteitä, rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.
Valituksen tekemiseen voi käyttää Tietosuojavaltuutetun toimiston valmiita lomakkeita (https://tietosuoja.fi -> Lomakkeet)

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
www.tietosuoja.fi

13. Tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot sekä henkilötietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset

Henkilötiedot kerätään asiakkaan suostumuksella ja aloitteesta palveluohjauksen tekoa varten. Palvelua ei voida toteuttaa ellei asiakkaan henkilötietoja saada.

14. Automaattisen päätöksenteon ja profiloinnin olemassaolo sekä niiden merkitykselliset tiedot toimintalogiikasta sekä mahdolliset seuraukset rekisteröidylle

Tämän henkilörekisterin tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä tai profilointeja.

15. Tietojen suojaamisen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain henkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve. Käyttöoikeus on rajattu vain työtehtäviin. Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Sähköisessä muodossa olevien rekisteritietojen käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietojen säilytystä, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan Laukaan HyPen toimijoiden yhteisellä tietojen käsittelysuunnitelmalla ja tietosuojaohjeistuksella.